Menu Close

Tvarkos

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Sprendimas dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą tvarkos aprašo pakeitimo

Sprendimas dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ bendruomenės narių etikos kodeksas

Smurto ir priekabiavimo Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Alksniukas“ prevencijos politika

Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

 

L.-D „ALKSNIUKAS“ VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJA, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA

L.-D „ALKSNIUKAS“ DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE TVARKA

L.-D „ALKSNIUKAS“ PIRMOSIOS PAGALBOS TVARKOS APRAŠAS

L.-D „ALKSNIUKAS“ VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKA

L.-D „ALKSNIUKAS“ PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI TVARKA

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75 : “ 2016 IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

ATNAUJINTAS_VSP_ORGANIZAVIMO_APRAŠAS_2020-01-01-1

Skip to content