Menu Close

Teisės aktai

 

Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą:

  • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas  Peržiūrėti dokumentą
  • Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija  Peržiūrėti dokumentą
  • Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą
  • Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas Peržiūrėti dokumentą
  • Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija  Peržiūrėti dokumentą
  • Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“  Peržiūrėti dokumentą
  • Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  Peržiūrėti dokumentą
  • Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo   Peržiūrėti dokumentą

 

 

 

 

Skip to content